Ochrana serverů, rozvoden, kabelových podlaží, transformátorů, skladů chemikálií, cenných uměleckých sbírek. To je jen několik příkladů, kde lze aplikovat plynové systémy.

Ať už se jedná o použití inertních hasicí látky (např. Inergen) nebo chemických hasicí látky (např. FM200, Novec 1230), vždy dojde k rychlému uhašení požáru bez následných škod způsobených hasicí látkou. Provoz se může obnovit po vyvětrání. Navíc se jedná o hasiva, které, při správně navržené hasící koncentraci, nejsou nebezpečné pro člověka.

Základní podmínkou pro úspěšné uhašení požáru je těsnost hašeného prostoru, která se ověřuje tkz. door fan testem.

Pro ochranu lokálních rizik, jako jsou tiskařské stroje, kalící vany apod. lze použít hasicí systém s hasivem CO2.

SHZ s inertními hasivama

Všechny hasicí systémy s inertními hasiva využívají jako hasivo přirozené prvky atmosféry. Proto jsou ze všech plynných hasicí látky nejšetrněji pro životní prostředí. Při jejich použití nedochází k žádnému jejich rozkladu. Při hašení není dosažen rosný bod. Nevytváří se žádná mlha, zůstává volný a přehledný výhled na únikové cesty a tím se snižuje panika.

Principem hašení je snížení obsahu vzdušného kyslíku z 20,9% pod hranici možného hoření. Podle hašeného rizika je tato hranice cca 13% a méně. Vypouštěcí čas (dosažení hašení schopné koncentrace) je 60 nebo 120 sekund (podle použité normy).

SHZ s chemickými hasivama – náhrada halonů

Hasicí účinky hasicí látky Novec (FK-5-1-12) a FM200 (HFC-227ea) jsou založeny na fyzikálních ale i na určitých chemických účincích. Hasiva mají o mnoho vyšší tepelnou kapacitu než samotný vzduch. Vyšší tepelná kapacita způsobí, že absorbují více energie (tepla). Při hašení nevzniká významné snížení koncentrace kyslíku, pouze je „odebíráno“ teplo. Vypouštěcí čas (dosažení hašení schopné koncentrace) je 10 sekund. Hasiva jsou skladovány v kapalném stavu a do plynné fáze se přeskupují na hasicích tryskách.

SHZ s oxidem uhličitým – vysokotlaké

SHZ s hasivem CO2 lze použít pro celoobjemové i lokální hašení. Principem hašení je podobně jako u inertních hasicí látky snížení obsahu vzdušného kyslíku z 20,9% pod hranici možného hoření. Podle hašeného rizika se tato hranice pohybuje okolo 13% a méně. Vypouštěcí čas (dosažení hašení schopné koncentrace) je 60 sekund pro celoobjemové hašení, 30 sekund pro lokální hašení.

Použití:

  • Rozvodny, trafostanice, generátory
  • Točivé a rotační stroje
  • Chemický a farmaceutický průmysl
  • Hořlavé kapaliny
  • Olejové kalící vany
  • Papír, textilie

Door Fan Test

Nejvyšší účinek plynových SHZ je dosaženo tehdy, když je hasicí koncentrace udržována po co nejdelší dobu v co nejvyšší výšce. Aby bylo možné ověřit těsnost hašeného prostoru, a přitom nevypouštět drahé hasivo, používá se prostorová zkouška integrity, tzv. Door Fan Test. Tato metoda je nedílnou součástí realizace celoobjemového hašení plynnými hasiva. Pomocí této metody se ověřuje těsnost prostoru s vazbou na dobu udržení hasicí koncentrace. Minimální doba udržení koncentrace hasiva je 10 minut. V případě zjištění nedostatečné těsnosti dokážeme pomocí generátoru mlhy identifikovat místa úniku pomoci k utěsnění.

Společnost TRASER s.r.o. využívá k těmto testům originální měřící technologie od společnosti Retrotec Inc.