Jedná se o nejčastěji používané stabilní hasicí zařízení. Do této kategorie patří sprinklerové a záplavové systémy. Hlavice sprinklerového systému jsou vybaveny teplocitlivou pojistkou, takže k výstřiku vody dochází pouze tam, kde dojde k zvýšení teploty a následně k prasknutí pojistky. Uplatnění najdou v kancelářích, obchodních domech, průmyslových halách a skladech.

Hlavice záplavových systémů jsou otevřeny. V případě aktivace tak přichází k výstřiku vody z všech hlavic v dané sekci. Záplavové systémy se používají na ochranu před rychle se šířícími požáry nebo jako náhrada požárních dělících konstrukcí.

Více viz. odkazy na jednotlivé druhy, tj SHZ Mokrý systém, SHZ Suchý systém, SHZ Předstihový systém

Mokrý systém

Je nejvíc využívaný sprinklerový systém se širokou možností využití na ochranu skladů, kancelářských prostor, průmyslových objektů a všude tam, kde navrhnutý systém není ohrožený mrazem.

Když se u mokrého systému v některé části potrubního vedení otevře libovolný sprinkler (1), dochází k okamžitému výstřiku vody. Porušením tlakové rovnováhy v řídicím ventilu (2) se otevře klapka a voda začíná proudit do systému. Protékající voda aktivuje tlakový spínač poplachu (6) a poplachový zvon (5).

Pro vyloučení možnosti falešných poplachů, které by mohly nastat od kolísání tlaku ve vedení je zařazená před poplachovým zvonem zpožďovací komora (4).

Řidící ventil je možné dodat v provedení příruba-příruba, příruba-drážkový spoj, anebo drážkový spoj-drážkový spoj. SPeciální litina umožnila snížení hmotnosti a zvýšení životnosti.

Poplachový zvon a příslušenství k němu je dodávané na požádaní. Pomocí zkušebního potrubí je možné odzkoušet funkčnost uzavírací klapky řidicího ventilu a poplachového zvonu.

Suchý systém

Aplikuje se na prostředí ohrožené mrazem, např. nevytápěné skladovací prostory, nakládací prostory, podzemní garáže apod. Systém je místo vody naplněný stlačeným vzduchem a zaplavuje se až v případě požáru.

Když se v suchém systému otevře jakýkoliv sprinkler (1), dochází k poklesu tlaku vzduchu v potrubí. Důsledkem porušení tlakové rovnováhy se otevře klapka suchého ventilu (2) a potrubní systém se naplní vodou.

V rozsáhlém potrubním systému rychlejší vypuštění vzduchu a zaplavení systému zabezpečí urychlovač (3). Protékající voda aktivuje tlakový spínač poplachu (4) a poplachový zvon.

Ventil se po otevření dá jedním pohybem uvést do pohotovostní polohy. Významnou výhodou je, že těsnění ventilu při uvedení do pohotovostní polohy není nutné upravit naplněním vody (priming).

Předstihový systém

Tento systém poskytuje zvýšenou bezpečnost před náhodným spuštěním sprinklerového systému vlivem falešného poplachu. Oproti suchému systému, předstihový systém značně zkracuje čas mezi vznikem požáru a výstřikem vody. Využíván je pro ochranu laboratoří, knihoven a depozitářů.

Jednou jištěný předstihový systém – vlivem požáru se uvede do činnosti hlásič (1), signál je předán do řídící ústředny (2). Ústředna dá povel na akustickou signalizaci a zároveň se otevře solenoidový ventil (3). Potrubí, plnicí vodou hlavní komoru (4) nedokáže kompenzovat pokles tlaku v hlavní komoře, což umožňuje otevřít zaplavovací ventil. Voda vstupuje do potrubního systému, avšak dokud nepraskne sprinkler (6) nedochází k výstřiku vody.

Předstihový systém je možné spouštět elektricky, nebo pneumaticky. Dá se konfigurovat jako jedno jištěný, dvakrát jištěný systém, nebo systém bez jištění.

Zaplavovacie systémy

Tento systém zabezpečuje rychlé a úplné zaplavení chráněných prostor vodou, s vysokým stupněm požárního rizika, jako jsou např. letištní hangáry, elektrárny, generátorové stanice a petrochemický průmysl. Na základě požárního rizika je možné využít ruční, pneumatický, hydraulický, anebo elektrický spouštěcí systém.

Pokud detektor (1) zaregistruje požár, nastane pokles tlaku v hydraulicky, anebo v pneumaticky spuštěném systému. Následkem toho je ztráta tlaku v horní komoře Deluge ventilu (2), membrána ventilu sa otevře a voda začne proudit k hlavicím. Hlásiče dýmu, anebo požáru mohou též ovládat Deluge ventil. Tlakem řízený ventil (3) dále reguluje pokles tlaku, tím je Deluge ventil udržovaný v otevřené poloze, sám od sebe není schopný uvést se do pohotovostní polohy. Voda vytéká přes otevřené hlavice (4).

Ovládací systém může být elektrický, pneumatický, hydrualický a ruční. Tímto je možné vyhovět libovolnému požárnímu riziku. Předvyrobený a odzkoušený trim snižuje pracnost a minimalizuje možnost nesprávné instalace. Deluge ventile je možné instalovat v libovolné poloze.