Ochrana serverov, rozvodní, káblových podlaží, transformátorov, skladov chemikálií, cenných umeleckých zbierok. To je len niekoľko príkladov, kde možno aplikovať plynové systémy.

Či sa už jedná o použitie inertných hasív (napr. INERGEN) alebo chemických hasív (napr. FM200, NOVEC 1230), vždy príde k rýchlemu uhaseniu požiaru bez následných škôd spôsobených hasiacou látkou. Prevádzka sa môže obnoviť po vyvetraní. Navyše sa jedná o hasivá, ktoré, pri správne navrhnutej hasiacej koncentrácii, nie sú nebezpečné pre človeka.

Základnou podmienkou pre úspešné uhasenie požiaru je tesnosť haseného priestoru, ktorá sa overuje tkz. door fan testom.

Pre ochranu lokálnych rizík, ako sú tlačiarenské stroje, kaliace vane a pod. možno použiť hasiaci systém s hasivom CO2.

SHZ s inertnými hasivami

Všetky hasiace systémy s inertnými hasivami využívajú ako hasivo prirodzené prvky atmosféry. Preto sú zo všetkých plynných hasív najšetrnejšie pre životné prostredie. Pri ich použití nedochádza k žiadnému ich rozkladu. Pri hasení nie je dosiahnutý rosný bod. Nevytvára sa žiadná hmla, zostává voľný a prehľadný výhľad na únikové cesty a tým se znižuje panika.

Princípom hasenia je zníženie obsahu vzdušného kyslíku z 20,9% pod hranicu možného horenia. Podľa  haseného rizika je táto hranica cca 13% a menej. Vypúšťací čas (dosiahnutie hasenia schopnej koncentrácie) je 60 alebo 120 sekúnd (podľa použitej normy).

SHZ s chemickými hasivami – náhrada halónov

Hasiace účinky hasív NOVEC (FK-5-1-12) a FM200 (HFC-227ea) sú založené na fyzikálnych ale aj na určitých chemických účinkoch. Hasivá majú o mnoho vyššiu tepelnú kapacitu než samotný vzduch. Vyššia tepelná kapacita spôsobí, že absorbujú viac energie (tepla). Pri hasení nevzniká významné zníženie koncentrácie kyslíku, iba je „odoberané“ teplo. Vypúšťací čas (dosiahnutie hasenia schopnej koncentrácie) je 10 sekúnd. Hasivá sú skladované v kvapalnom stave a do plynnej fázy sa preskupujú na hasiacích tryskách.

SHZ s oxidom uhličitým – vysokotlakové

SHZ s hasivom CO2 možno použiť pre celoobjemové i lokálne hasenie. Princípom hasenia je podobne ako u inertných hasív zníženie obsahu vzdušného kyslíku z 20,9% pod hranicu možného horenia. Podľa haseného rizika sa táto hranica pohybuje okolo 13% a menej. Vypúšťací čas (dosiahnutie hasenia schopnej koncentrácie) je 60 sekúnd pre celoobjemové hasenie, 30 sekúnd pre lokálne hasenie.

Použitie:

  • Rozvodne, trafostanice, generátory
  • Točivé a rotačné stroje
  • Chemický a farmaceutický priemysel
  • Horľavé kvapaliny
  • Olejové kaliace vane
  • Papier, textílie

Door Fan Test

Najvyšší účinok plynových SHZ je dosiahnutý vtedy, keď je hasiaca koncentrácia udržiavaná po čo najdlhšiu dobu v čo najvyššej výške. Aby bylo možné overiť tesnosť haseného priestoru, a pritom nevypúšťať drahé hasivo, používá sa priestorová skúška integrity, tzv. Door Fan Test. Táto metóda je neoddeliteľnou súčasťou realizácie celoobjemového hasenia plynnými hasivami. Pomocou tejto metódy sa overuje tesnosť priestoru s väzbou na dobu udržania hasiacej koncentrácie. Minimálna doba udržania koncentrácie hasiva je 10 minút. V prípade zistenia nedostatočnej tesnosti dokážeme pomocou generátoru hmly identifikovať miesta úniku a pomôcť k utesneniu.

Spoločnosť TRASER s.r.o. využíva k týmto testom originálne meracie technológie od spoločnosti Retrotec Inc.