PYROsmart

Spoľahlivá detekcia požiaru vo väčších objektoch, ktoré sú prašné, predstavuje pre štandardné senzory veľký problém. Riešením je systém PYROsmart.

PYROsmart je špeciálne vyvinutá kamera a software, ktoré v reálnom čase veľmi presne detekujú nežiadúce teplotné odchýlky. Systém sa skladá z vysoko citlivej IR kamery a video kamery umiestnenej v odolnom kryte.

Za pomoci špeciálne vyvinutého automatického otočného mechanizmu, systém nepretržite sníma a vyhodnocuje kontrolovanú plochu.

Systém možno doplniť automaticky riadeným vodným delom, ktoré uhasí požiar presne v mieste, ktoré určila kamera PYROsmart.

Oproti klasickým systémom SHZ tak dochádza k cielenému a okamžitému uhaseniu požiaru s malým množstvom hasiva.

Viac viď: Orglmeister prospekt 2017

Adicos

Zadrené ložisko prestavuje najčastejší zdroj požiaru v zauhlovacích systémoch. Tento typ požiaru sa šíri veľmi rýchlo a preto je nutné ho detekovať v počiatočnej fáze. To je ale technologicky veľmi obtiažne splniť u štandardných senzorov.

Systémy Adicos spoľahlivo a pritom rýchlo detekujú tlejúce požiary a povrchové zvýšenie teplôt. Systémy možno parametrovať tak aby sa prispôsobili podmienkam v okolí. Senzory pracujú bez falošných poplachov aj v mimoriadne nepriaznivých prevádzkových podmienkach ako sú vysoká prašnosť, vlhkosť a premenlivá teplota. Teda všade tam, kde štandardné senzory buď nefungujú alebo neustále vyhlasujú plané poplachy. S dispozíciou aj pre priestory s nebezpečím výbuchu a vonkajšie priestory s nebezpečím kondenzácie.

Používa sa na ochranu skladov odpadu, zauhlovacích systémov, prevodoviek a pod.

Kuchynské systémy

Otvorený oheň, rozpálené plochy a silná vrstva tuku v odsávacom zariadení predstavujú veľké potencionálne nebezpečie požiaru. Naviac sa požiary v kuchyniach veľmi rýchlo rozširujú a ich uhasenie je obtiažne.

Kuchynský protipožiarny systém Kitchen Mister rýchlo uhasí prípadný požiar ešte skôr, než sa stihne rozšíriť. Okrem toho systém môže vypnúť prívod elektrickej energie alebo plynu.

Kitchen Mister neobmedzuje personál kuchyne v ich umení a je odolný proti falošným poplachom.

Aerosolové SHZ

Stabilné hasiace zariadenie na bázi aerosolov hasí požiary pomocou chemickej reakcie. Pri jeho aktivácií nedochádza k ochladzovaniu prostredia ani k znižovaniu koncentrácie kyslíka.

V porovnaní s ostatnými hasivami nezaberá toľko miesta a jeho inštalácia je veľmi jednoduchá.

Vedľajším produktom hasiaceho procesu je biely prášok, ktorý možno po uhasení požiaru jednoducho vysať.