Jedná sa o najčastejšie používané stabilné hasiace zariadenia. Do tejto kategórie patria sprinklerové a záplavové systémy. Hlavice sprinklerového systému sú vybavené teplocitlivou poistkou, takže k výstreku vody dochádza len tam, kde príde k zvýšeniu teploty a následne k prasknutiu poistky. Uplatnenie nájdu v kanceláriách, obchodných domoch, priemyslových halách a skladoch.

Hlavice záplavových systémov sú otvorené. V prípade aktivácie tak prichádza k výstreku vody z všetkých hlavíc v danej sekcii. Záplavové systémy sa používajú na ochranu pred rýchlo sa šíriacimi požiarmi alebo ako náhrada požiarnych deliacich konštrukcií.

Viac viď. odkazy na jednotlivé druhy, t.j. SHZ Mokry systém, SHZ Suchý systém, SHZ Predstihový systém

Mokrý systém

Je najviac využívaný sprinklerový systém so širokou možnosťou využitia na ochranu skladov, kancelárskych priestorov, priemyselných objektov a všade tam kde navrhnutý systém nie je ohrozený mrazom.

Keď sa pri mokrom systéme v niektorej časti potrubného vedenia otvorí ľubovoľný sprinkler (1), dochádza k okamžitému výstreku vody. Porušením tlakové rovnováhy v riadiacom ventile (2) se otvorí klapka a voda začíná prúdiť do systému. Pretekajúca voda aktivuje tlakový spínač poplachu (6) a poplachový zvon (5).

Pre vylúčenie možnosti falošných poplachov, ktoré by mohly nastať od kolísánia tlaku vo vedení je zaradená pred poplachovým zvonom oneskorovacia komora (4).

Riadiaci ventil je možné dodať v prevedení príruba-príruba, príruba-drážkový spoj, alebo drážkový spoj-drážkový spoj. Špeciálna liatina umožnila zníženie hmotnosti a zvýšenie životnosti.

Celý riadiaci ventil predstavuje jednotnú sústavu, čo umožňuje jednoduchú údržbu.

Suchý systém

Aplikuje sa na prostredie ohrozené mrazom, napr. nevykurované skladovacie priestory, nakladacie priestory, podzemné garáže a pod.
Systém je namiesto vody naplnený stlačeným vzduchom a zaplavuje se až v prípade požiaru.

Keď sa v suchom systéme otvorí ktorýkoľvek sprinkler (1), dochádza k poklesu tlaku vzduchu v potrubí. Dôsledkom porušenia tlakovej rovnováhy se otvorí klapka suchého ventilu (2) a potrubný systém sa naplní vodou. V rozsiahlom potrubnom systéme rýchlejšie vypustenie vzduchu a zaplavenie systému zabezpečí urýchlovač (3). Pretekajúca voda aktivuje tlakový spínač poplachu (4) a poplachový zvon.

Ventil sa po otvorení dá jedným pohybom uviesť do pohotovostnej polohy. Významnou výhodou je, že tesnenie ventilu pri uvedení do pohotovostnej polohy nie je nutné upraviť naplnením vody (priming).

Predstihový systém

Tento systém poskytuje zvýšenú bezpečnosť pred náhodným spustením sprinklerového systému vplyvom falošného poplachu. Oproti suchému systému, predstihový systém značne skracuje čas medzi vznikom požiaru a výstrekom vody. Využívaný je pre ochranu laboratorií, knihovní a depozitárov.

Jedenkrát istený predstihový systém – vplyvom požiaru sa uvedie do činnosti hlásič (1), signál je predaný do riadiacej ústredne (2). Ústredňa dá povel na akustickú signalizáciu a zároveň se otvorí solenoidový ventil (3).

Potrubie, plniace vodou hlavnú komoru (4) nedokáže kompenzovať pokles tlaku v hlavnej komore, čo umožňuje otvoriť zaplavovací ventil. Voda vstupuje do potrubného systému, avšak pokiaľ nepraskne sprinkler (6) nedochádza k výstreku vody.

Predstihový systém je možné spúšťať elektricky, alebo pneumaticky. Dá sa konfigurovať ako jedenkrát istený, dvakrát istený systém, alebo systém bez istenia.

Zaplavovací systém

Tento systém zabezpečuje rýchle a úplné zaplavenie chránených priestorov vodou s vysokým stupňom požiarneho rizika, ako sú napr. letiskové hangáre, elektrárne, generátorové stanice a petrochemický priemysel. Na základe požiarneho rizika je možné využiť ručný, pneumatický, hydraulický, alebo elektrický spúšťací systém.

Keď detektor (1) zaregistruje požiar, nastane pokles tlaku v hydraulicky alebo v pneumaticky spúšťanom systéme. Následkom toho je strata tlaku v hornej komore Deluge ventila (2), membrána ventilu sa otvorí a voda začne prúdiť k hlaviciam. Hlásiče dymu alebo požiaru môžu tiež ovládať Deluge ventil.

Tlakom riadený ventil (3) ďalej reguluje pokles tlaku, tým je Deluge ventil udržiavaný v otvorenej polohe, sám od seba nie je schopný uviesť sa do pohotovostnej polohy. Vody vyteká cez otvorené hlavice (4).

Ovládací systém môže byť elektrický, pneumatický, hydraulický a ručný. Týmto je možné vyhovieť ľubovoľnému požiarnemu riziku.

Deluge ventil je možné inštalovať v ľubovoľnej polohe.